Giới thiệu phần mềm Fast Accounting

Phần mềm hóa đơn điện tử fast

 Hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm Fast Accounting Online

Hướng dẫn phân quyền trong phần mềm Fast Accounting Online

Hướng dẫn cập nhật danh mục trong phần mềm Fast Accounting Online

Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ trong phần mềm Fast Accounting Online

Tổng hợp 1 Hạch toán và thanh toán chi phí lương, bảo hiểm Fast Accounting Online

Tổng hợp 2 Hướng dẫn lên tờ khai thuế GTGT cuối kỳ và kết xuất dữ liệu sang HTKK

Tổng hợp 3 Các thao tác kết chuyển cuối tháng và lên BCTC Fast Accounting Online

Tổng hợp 4 Hướng dẫn thực hiện các thao tác cuối năm tài chính Fast Accounting Online

Lấy dữ liệu danh mục từ Excel vào phần mềm Fast Accounting Online

Lấy số dư đầu kỳ từ Excel vào phần mềm Fast Accounting Online

Mua hàng trong nước về nhập kho Fast Accounting Online

Mua hàng nhập khẩu nhập về kho phần mềm Fast Accounting Online

Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán ngay Fast Accounting Online

Xuất kho bán hàng hóa trong nước phần mềm Fast Accounting Online

Xuất hóa đơn bán hàng dịch vụ Fast Accounting Online

Thanh toán chi phí mua ngoài bằng tiền mặt trong Fast Accounting Online

Chi tiền mặt thanh toán nợ cho NCC Fast Accounting Online

Thanh toán nợ cho NCC bằng TGNH trong Fast Accounting Online

Thanh toán công nợ ngoại tệ USD cho nhà cung cấp trong Fast Accounting Online

Thanh toán lương bằng chuyển khoản ngân hàng phần mềm Fast Accounting Online

Khách hàng thanh toán công nợ bằng TGNH Fast Accounting Online

Thanh toán công nợ ngoại tệ USD cho nhà cung cấp trong Fast Accounting Online

Khai báo mua mới công cụ dụng cụ Fast Accounting Online

Khai báo tăng tài sản cố định Fast Accounting Online