Các mẫu hóa đơn điện tử có sẵn trong giải pháp hóa đơn điện tử Fast e-Invoice

Fast e-Invoice hỗ trợ các mẫu sau:

Thông tư 39/2014/TT-BTC (Nghị định 51/2010/NĐ-CP)
 1. Hóa đơn giá trị gia tăng [Tải mẫu]
 2. Hóa đơn giá trị gia tăng dạng song ngữ [Tải mẫu]
 3. Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất [Tải mẫu]
 4. Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất dạng song ngữ [Tải mẫu]
 5. Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan [Tải mẫu]
 6. Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan dạng song ngữ [Tải mẫu]
 7. Phiếu xuất kho hàng kiêm vận chuyển nội bộ [Tải mẫu]
 8. Phiếu xuất kho hàng kiêm vận chuyển nội bộ dạng song ngữ [Tải mẫu]
 9. Phiếu xuất kho hàng kiêm gửi bán đại lý [Tải mẫu]
 10. Phiếu xuất kho hàng kiêm gửi bán đại lý dạng song ngữ [Tải mẫu]

Thông tư 68/2019/TT-BTC (Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

 1. Hóa đơn giá trị gia tăng [Tải mẫu]
 2. Hóa đơn giá trị gia tăng dạng song ngữ [Tải mẫu]
 3. Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất [Tải mẫu]
 4. Hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất dạng song ngữ [Tải mẫu]
 5. Hóa giá trị gia tăng nhiều trang [Tải mẫu]
 6. Hóa đơn bán hàng [Tải mẫu]
 7. Hóa đơn bán hàng dạng song ngữ [Tải mẫu]
 8. Hóa đơn bán hàng – chuyển đổi [Tải mẫu]
 9. Phiếu xuất kho hàng kiêm vận chuyển điện tử [Tải mẫu]
 10. Phiếu xuất kho hàng kiêm vận chuyển điện tử dạng song ngữ [Tải mẫu]
Các mẫu đều đã hỗ trợ mẫu ngoại tệ (xác định mẫu ngoại tệ khi tỷ giá <> 1).
Fast e-Invoice hỗ trợ mẫu in nhiều trang theo quy định:

 • HDDT nhiều trang cho phép không cần phải làm bảng kê như hóa đơn giấy.
 • Cho phép thể hiện nhiều trang trên HDDT; Trích TT39/2014/TT-BTC: “…trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó)”.
Đánh giá post
.
.
.
.