Phân hệ giá thành công trình, vụ việc

Phân hệ giá thành theo công trình, vụ việc thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu liên quan đến các dự án, công trình, vụ việc và tính giá thành, lên các báo lãi lỗ theo công trình, vụ việc.

Tổ chức quản lý công trình theo vụ việc

 • Dùng riêng danh mục vụ việc để theo dõi những đối tượng mang tính sự vụ (như: công trình, hạn mục công trình, tour du lịch,…)
 • Đinh nghĩa vụ việc mẹ, vụ việc con theo cấu trúc hình cây, với số cấp không hạn chế để tập hợp và phân tích chi phí theo vụ việc mẹ – vụ việc con
 • Tất cả các màn hình nhập liệu đều có thể khai báo sử dụng trường vụ việc để nhập liệu
 • Cung cấp nhiều thông tin liên quan đến việc thực hiện vụ việc như người thực hiện, khách hàng liên quan, ngày thực hiện, ngày kết thúc…
 • Cho phép người sử dụng phân nhóm vụ việc theo nhu cầu tuỳ chọn để thực hiện những báo cáo phân tích phức tạp
 • Có thể tính lũy kế phát sinh vụ việc từ những năm trước
 • Có thể khai báo còn sử dụng hay không còn sử dụng.

Cập nhật số liệu ban đầu kỳ

 • Cập nhật số dư tài khoản (chi phí, công nợ…) ban đầu (khi bắt đầu sử dụng chương trình) của vụ việc, công trình
 • Cập nhật số phát sinh luỹ kế (chi phí, doanh thu…) từ đầu năm, từ khởi công theo công trình, vụ việc.

Cập nhật chi phí phát sinh trong kỳ

 • Tất cả các chi phí liên quan đến công trình, vụ việc được cập nhật trong các phân hệ khác như: phân hệ kế toán tổng hợp (các bút toán phân bổ tiền lương, BHXH…), kế toán tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán TSCĐ, CCDC…

Báo cáo giá thành công trình xây lắp

 • Bảng kê chứng từ theo công trình, vụ việc
 • Bảng kê nguyên vật liệu theo công trình, vụ việc
 • Sổ chi tiết công trình, vụ việc
 • Tổng hợp số phát sinh theo công trình, vụ việc

 • Tổng hợp số phát sinh luỹ kế theo công trình, vụ việc
 • Tổng hợp số phát sinh nguyên vật liệu theo công trình, vụ việc
 • Tổng hợp chi phí nguyên vật liệu theo công trình, vụ việc
 • Bảng cân đối số phát sinh của các công trình, vụ việc
 • Bảng số dư đầu kỳ/cuối kỳ của các công trình, vụ việc
 • Tổng hợp chi phí sản xuất theo công trình, vụ việc
 • Báo cáo tổng hợp kết quả SXKD theo công trình, vụ việc.

Kết nối với các phân hệ:

 • Phân hệ giá thành theo vụ việc, công trình nhận số liệu từ các phân hệ khác.
Đánh giá post
.
.
.
.